VEDTÆGTER

 • §l
  Foreningens navn er Silkeborg Jazzklub
  Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune
 • § 2
  Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og at fremme interessen for jazz ved at afholde forskellige former for jazzmusikarrangementer.
 • § 3
  Aktiviteterne skal være baseret på ikke-kommercielle principper, idet et eventuelt overskud ved aktiviteterne skal anvendes indenfor formålsparagraffens bestemmelse.
  Foreningen skal tilstræbe at gøre aktiviteterne tilgængelige og attraktive for det bredest mulige publikum.
 • § 4
  Som ordinært medlem kan der optages alle med interesse for klubbens arbejde og
  som kan tilslutte sig klubbens formålsparagraf.
  Som medlem har man ret til at deltage i klubbens arrangementer til en særlig medlemspris. Desuden bliver man orienteret om klubbens aktiviteter.
 • § 5
  Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 til 7 medlemmer.
  Bestyrelsens vælges på den årlige generalforsamling.
  Valgbare og stemmeberettigede er alle, der har været medlem af foreningen i minimum 3-måneder før foreningens regnskabsårs udløb 30. september, og som har betalt kontingent.
  De enkelte medlemmer vælges for en to års periode. Op til halvdelen er på valg hvert år.
  Bestyrelsens medlemmer kan genvælges.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
  Bestyrelsen holder møde på formandens foranledning eller såfremt mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
  Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2/3 af bestyrelsens medlemmer er tilstede.
  Bestyrelsen fører protokol over bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder indenfor foreningens drift
 • §6
  Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og fører, de under henvisning til formålsparagraffen, nødvendige forhandlinger med offentlige myndigheder, samarbejdende organisationer m.v,
 • § 7
  For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue.
 • § 8
  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
  Stk. l. Stemmeret på generalforsamlingen har samtlige/medlemmer der ikke er i restance.
  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af december måned.
  Indkaldelse til generalforsamlingen med angivelse af dagsorden skal ske med 14 dages varsel.
  Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dag før generalforsamlingen.

  Stk. 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Drøftelse af kommende aktiviteter.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
  9. Valg af 2 revisorer.
  10. Eventuelt.
 • Beslutninger træffes ved simpelt flertal og afstemningen skal ske skriftligt såfremt en af de stemmeberettigede ønsker det.
 • §9.
  Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen træffer en beslutning herom eller når mindst halvdelen af foreningens medlemmer ønsker det.
  Proceduren for indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling er den samme som til en ordinær generalforsamling,
 • §10
  Foreningens regnskabsår løber fra l. oktober til 30. september.
  Regnskabet revideres af 2 af generalforsamlingens valgte revisorer.
  Revisorerne vælges for l år afgangen.
 • §11
  Ændringer i vedtægter for foreningen kan kun finde sted, når 2/3 af de til generalforsamlingen fremmødte stemmer herfor.
  Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter vedtagelse på to af hinanden følgende generalforsamlinger.
 • §12
  Ved opløsning af foreningen skal dennes eventuelle formue tildeles almennyttige formål som er omfattet af foreningens formålsparagraf(§ 2). Hele overskuddet eller dele heraf kan udloddes til velgørende musikarrangementer i Silkeborg eller til andre alment velgørende musikformål. Nærmere beslutning herom træffes af generalforsamlingen.